Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Gravity Media V.O.F.

(16 april 2017)

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • “Gravity Media” : Gravity Media VOF te Veldhoven, KvK nummer: 68164904
 • “Opdrachtgever” : de partij die opdracht geeft
 • “Algemene voorwaarden” : deze algemene voorwaarden (artikel 1 tot en met 18)
 • “Overeenkomst” : de overeenkomst tussen Gravity Media en opdrachtgever

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Gravity Media gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Gravity Media verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van het projectplan (de overeenkomst), of anderszins mondeling, schriftelijk of elektronisch akkoord met Gravity Media, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Gravity Media en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Gravity Media en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. De door Gravity Media gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende twee (2) maanden, tenzij anders aangegeven.
 2. Gravity Media is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch binnen twee (2) maanden aan Gravity Media wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Gravity Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gravity Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Gravity Media gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Gravity Media van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeengekomen behoudt Gravity Media zich het recht voor om bij een opdracht een aanbetaling van 50% op de totale kosten van de opdracht in rekening te brengen na het goedkeuren van de offerte, projectplan of een ander aanbod. Na de definitieve oplevering wordt het restant gefactureerd evenals eventuele overeengekomen extra werkzaamheden welke in aanvang geen deel uitmaakte van de overeenkomst.
 4. Facturering van hosting en kosten voor domeinnaamregistratie gebeurt per jaar vooraf (afhankelijk van ingangsdatum).
 5. Nadat de opdrachtgever de oplevering heeft goedgekeurd worden, tenzij anders overeengekomen, verdere veranderingen, aanpassingen en aanvullingen niet meer kosteloos uitgevoerd.
 6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal één (1) maand na factuurdatum te geschieden, op de door Gravity Media aan te geven wijze. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van declaraties schorten de betalingsverplichting nimmer op.
 7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft of deze anderszins schriftelijk of elektronisch is bevestigd.
 9. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden. Deze aanmaningskosten bedragen € 15,-. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 5 Content beheer van de website

 1. Artikel 5 van deze voorwaarden geldt voor het content beheer van bestaande websites.
 2. Met content beheer van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’ s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’ s van de website indien toepasselijk.
 3. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, éénmalig uitgevoerd mits binnen twee (2) weken aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie of oplevering. In alle andere gevallen worden de kosten op basis van het geldende uurtarief aan de klant doorberekend.

 

Artikel 6 Technisch onderhoud van de website

 1. Met technisch onderhoud van de website wordt bedoeld het up-to-date houden van WordPress, eventuele plug-ins en het maken van een back-up van de database.
 2. Tussentijdse wijzigingen aan de website (zoals de installatie van plug-ins, wijzigingen WordPress bestanden of het ontwerp en/of thema) door de opdrachtgever zijn voor risico van de opdrachtgever. Meerwerk na een update door deze wijzigingen komen voor rekening van de opdrachtgever en vallen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, buiten het gebruikelijke werk en wordt op basis van het geldende uurtarief aan de klant doorberekend.
 3. De volgende werkzaamheden vallen buiten het gebruikelijke werk en worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, op basis van het geldende uurtarief aan de klant doorberekend:
  • Het maken van een kopie van de website voor testdoeleinden.
  • Het onderhouden van contracten met het hostingbedrijf.
  • Tussentijdse wijzigingen aan de website (zoals de installatie van plug-ins, wijzigingen WordPress bestanden of het ontwerp en/of thema).
 4. Gravity Media heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

Artikel 7 Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. Gravity Media mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen

 

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gravity Media zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk of anderszins vastgelegde afspraken.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Gravity Media steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met vergelijkbare kwalificaties.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gravity Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gravity Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gravity Media zijn verstrekt, heeft Gravity Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Gravity Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gravity Media kenbaar behoorde te zijn.
 5. Gravity Media zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Gravity Media het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Gravity Media hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 7. Indien door Gravity Media of door Gravity Media ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Gravity Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 9 Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Gravity Media op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Gravity Media worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Gravity Media.
 2. Gravity Media is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 3. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Gravity Media opdrachtgever tevoren schriftelijk of elektronisch informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 4. Na het goedkeuren van het aanbod en het goedkeuren van de eerste opzet van de werkzaamheden is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het ontwerp te laten uitvoeren.
 5. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Gravity Media van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Artikel 10 Duur en beëindiging

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van twee (2) maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd, lopend vanaf de ingangsdatum.
 2. Gravity Media kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet-, onbehoorlijk- of onvolledig houdt aan de met Gravity Media gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 3. Gravity Media heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichtingen jegens Gravity Media niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Gravity Media zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Gravity Media kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 4. Gravity Media heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites een gevaar vormen voor de server, en zo voor andere op de server aanwezige websites, door het aanwezig zijn van onveilige bestanden en/of scripts.
 5. Gravity Media heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites onvoldoende technisch worden onderhouden en daardoor vallen onder artikel 10.4.

 

Artikel 11 Levering en levertijd

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door Gravity Media en/of voor rekening van Gravity Media mocht geschieden.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

 

Artikel 12 Copyright

 1. Alle aan Gravity Media verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever teruggegeven als deze dat wenst en dit schriftelijk of elektronisch laat weten.
 2. Alle door Gravity Media ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Gravity Media voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever kan niet zonder toestemming van Gravity Media het ontwerp voor de website (of huisstijl) voor andere doeleinden toepassen. Noch zonder toestemming van Gravity Media wijzigingen aan het ontwerp (laten) aanbrengen.
 4. Indien Opdrachtgever zelf illustraties, fotomateriaal en teksten aanlevert, dan is deze zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele benodigde copyright rechten.
 5. Gravity Media is nimmer verantwoordelijk voor het ontbreken van copyright rechten in websites of promotiemateriaal.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Gravity Media en personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Gravity Media geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van Gravity Media zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag.
 3. De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van Gravity Media stopt als opdrachtgever zelf het beheer over de website wil voeren en binnen de website handelingen verricht die schade berokkenen aan de website.
 4. Gravity Media kan niet aansprakelijk worden gesteld als opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website te doen en daarin nalatig is waardoor schade aan de website berokkend wordt.

 

Artikel 14 Overmacht

 1. In geval van overmacht is Gravity Media gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Gravity Media kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Gravity Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Gravity Media geen invloed kan uitoefenen.

 

Artikel 15 Derden

 1. Gravity Media is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Gravity Media doorgevoerd.
 2. Gravity Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

 

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De invulling van de door Gravity Media vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 3. Door Gravity Media of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Gravity Media.
 4. Op alle ontwerpen van Gravity Media, zowel als schets of als definitief ontwerp, berust een bescherming conform de Auteurswet. Al het door Gravity Media in opdracht ontworpen promotiemateriaal en/of grafisch ontwerp blijft dan ook eigendom van Gravity Media. Opdrachtgever krijgt een licentie voor het gebruik van dit materiaal maar heeft, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen, nimmer toestemming om dit ontwerp voor andere doeleinden te (laten) gebruiken of te (laten) wijzigen.

 

Artikel 17 Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Gravity Media slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) van toepassing.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Gravity Media verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

 

Artikel 18 Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meerdere bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op alle aanbiedingen en met Gravity Media gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Gravity Media kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.